top of page
TAU-Clalit header.png

MOONSHOT-MED
קול קורא לשיתופי פעולה מחקריים מבוססי דאטה ופורצי דרך

אוניברסיטת תל אביב ושירותי בריאות כללית הקימו קרן מחקרים משותפת מתוך מטרה לעודד מחקרים חדשניים מולטידיסיפלינריים ופורצי דרך בתחום הבריאות, המבוססים על ניתוח חישובי של נתוני עתק הזמינים בשירותי בריאות כללית ועל המחקר הרב-תחומי באוניברסיטת תל-אביב, ביחוד בתחום ניתוח נתונים. אנו קוראים לקבוצות מחקר המורכבות מחוקרים משני המוסדות להגיש לקרן
בקשות למימון ולהנגשת נתונים למחקרים אלו.

 • Facebook
 • LinkedIn
 • YouTube

מסלול המענקים, הנקרא MOONSHOT-MED, יתמוך במחקרים העונים לקריטריונים הבאים:

 1. מייצגים שיתוף פעולה של קבוצת מחקר רב-תחומית בין מוסדית, הכוללת לפחות חוקר אחד מאוניברסיטת תל אביב וחוקר אחד מכללית. תינתן עדיפות לקבוצות מחקר הכוללות יותר משני חוקרים והמערבות חוקרים צעירים ובכירים.

 2. פרויקט המחקר המוצע מתבסס על דאטה רחב היקף של שירותי בריאות כללית, ועל שיטות חישוביות חדשניות החורגות מעבר לאנליזה חישובית/סטטיסטית סטנדרטית.

 3. הצלחת המחקר תייצר קפיצת מדרגה משמעותית בהבנת מצב/י מחלה ואו דרכי טיפול, ויוכלו לחולל מהפכה אמיתית בתחום הרפואה.

הצעות מחקר זוכות יקבלו מימון בסך כולל של 300,000 ש"ח למשך שתי שנות מחקר, אשר מתוכן ייועדו 40,000 לשליפת הנתונים וליווי חדרי המחקר של כללית. המימון ניתן ע"י קרן המחקרים המשותפת של אוניברסיטת תל-אביב ושירותי בריאות כללית (200,000 ש"ח) וע"י מרכז אדמונד י. ספרא לביואינפורמטיקה באוניברסיטת ת"א (100,00 ש"ח).
 

חשוב להדגיש:
מסלול MOONSHOT-MED רואה בהנגשת נתוני העתק משירותי בריאות כללית את הערך המרכזי שאותו יקבלו המענקים הזוכים, ומניח כי פרויקטי מחקר המוגשים למסלול זה ידרשו מימון משמעותי ממקורות נוספים, על מנת להשלים את המחקר (בפרט לאור הציפיה לתוצאות פורצות דרך ומהפכניות). המימון הכספי המתואר למעלה ישמש לכן בעיקר בכדי ליצור תוצאות ראשוניות, שיאפשרו הגשת בקשות עתידיות לקבלת מימון נוסף ומשמעותי מגופי מימון נוספים.
יש להתחשב במסגרת ההצעה במגבלות אבטחת המידע והנגשת הנתונים של שירותי בריאות כללית.
כללית תבצע את השליפה וההתממה של הנתונים, ותאפשר גישה מרחוק לטובת עיבוד הנתונים בסביבה סגורה ומאובטחת (VDI). הצעות זוכות הנדרשות לאישור אתיקה ו/או הסכם העברת נתונים ידרשו להציג אישורים אלה לפני הפעלת המענק.

 תאריך אחרון להגשת הצעות המחקר - עד ה-14.7.24

אופן הגשת הבקשה

הצעת המחקר תכלול את החלקים הבאים:

I. עמוד שער הכולל את שם הפרויקט, שמות החוקרים הראשיים (PIs), ושיוכם המוסדי (עבור חוקרי כללית, יש לכלול שם בי"ח או מחוז)

II. הצעת מחקר (עד 4 עמודים). על ההצעה לכלול את הסעיפים הבאים:

 1. רקע מדעי

 2. מטרות המחקר וחשיבותו (כולל תיאור הצורך הרפואי, מדוע המחקר המוצע מהווה קפיצת מדרגה, וכיצד הצלחת המחקר תשפיע על טיפול רפואי)

 3. נתונים (יש לפרט את אוכלוסיית המחקר, מאפיינים של קבוצת הקונטרול, קריטריונים להכללה ואי-הכללה, טווח הזמן של הנתונים וסוג הנתונים הנדרשים, טיפוסי הנתונים המבוקשים והיקפם)

 4. גישת מחקר ושיטות (כולל תיאור מפורט של השיטות החישוביות שיפותחו, ניתוח הנתונים, והשיטות הסטטיסטיות; יש לשים דגש על חדשנות השיטות החישוביות, אתגרים אפשריים, ושיטות אלטרנטיביות)

 5. תוכנית שיתוף פעולה (כולל תיאור התפקיד והתרומה של כל PI, וכיצד שיתוף הפעולה ינוהל במהלך הפרויקט)

 6. לוח זמנים ותקציב (יש למלא את התקציב בהתבסס על התבנית המצורפת)

III.    ביבליוגרפיה 
IV.    קורות החיי
ם של החוקרים הראשיים (2 עמודים הכוללים ניסיון מחקרי רלוונטי ופרסומים בולטים)


הבקשה תוגש כקובץ PDF יחיד הכולל את כל החלקים שתוארו למעלה.


יש להוסיף בטופס ההגשה, במקום המיועד לכך, שמות של לפחות ארבעה חוקרים/רופאים (מהאקדמיה, מבתי חולים, מקופות חולים, מהארץ או מחו"ל), שיוכלו לשמש כסוקרים להצעה. אין להציע סוקרים ששיתפו פעולה עם אחד מהחוקרים הראשיים בחמש השנים האחרונות. חשוב לכלול ברשימת הסוקרים הפוטנציאלים גם כאלו שיוכלו לחוות דעה על ההיבט הרפואי וגם כאלו שיוכלו לחוות דעה על ההיבט החישובי.

 

תנאים נוספים

 • ההצעה חייבת לכלול לפחות שני חוקרים ראשיים, לפחות אחד מאוניברסיטת תל אביב ולפחות אחד מכללית. ינתן יתרון משמעותי לקבוצות מחקר הכוללות יותר משני חוקרים. החוקר הראשי מאוניברסיטת תל אביב חייב להיות חבר סגל אקדמי בכיר המועסק באוניברסיטה ב 100% משרת מחקר במסלול קביעות, כולל חבר סגל בכיר אמריטוס. החוקר הראשי מכללית חייב לעמוד בהגדרת חוקר ראשי לפי נוהל 14 משרד הבריאות, פברואר 2020.

 • חוקר ראשי יכול להגיש רק הצעה אחת לתוכנית בכל מחזור.

 • התקציב המוגש יהיה בסכום של עד עד 260,000 ₪, ומיועד לשתי שנות מחקר סה"כ. יש לפרט את חלוקת התקציב בין חברי קבוצת המחקר, כאשר לפחות 100,000 ₪ יוקצו לחוקרים מאוניברסיטת תל אביב ולפחות 100,000 ₪ יוקצו לחוקרים מכללית.

 • במידה והמחקר דורש חישוב רב ושימוש במעבדים גרפיים, יש לכלול בהצעת המחקר הערכה לעלות המחשוב הזה.

 • התקציב ינוהל בקרן ייעודית באוניברסיטת תל אביב.


מועד ההגשה עד ליום ה-14 ביולי 2024 באמצעות הטופס בקישור זה.

 

השיפוט יתבצע במספר שלבים:

 1. בדיקת היתכנות באמצעות חדרי המחקר מרחביים (בהתאם להשתייכות של החוקר הראשי מכללית);

 2. סקירה של שופטים חיצוניים;

 3. וועדת שיפוט, הכוללת נציגים משני ארגונים,תודיע על החלטתה. ההודעה תכלול גם את גובה התקציב המאושר. ככל שיהיה בכך צורך, הוועדה תפנה שאלות למגישים ו/או תבקש מהם להציג את המחקר המוצע.

 4. דו"ח מסכם: החוקרים יתבקשו להגיש דו"ח מדעי המסכם את התקדמות המחקר בשתי נקודות זמן - בתום שנת מחקר ראשונה וחודש לאחר סיום המחקר. 
   

למידע ושאלות: בכל שאלה ניתן לפנות לאנשי הקשר הבאים: 

 תאריך אחרון להגשת הצעות המחקר - עד ה-14.7.24

תקציב להצעת מחקר

קול קורא - הנחיות

bottom of page