top of page
Holding Hands Up High

יחד ננצח
שילוב כוחות בפתרונות לעולם הבריאות

שירותי בריאות כללית על כלל בתי החולים (כלליים ובריאות הנפש) ומרפאותיה בקהילה, הינה הגורם העיקרי כיום המטפל באוכלוסיות הפצועים והמפונים תוך המשך הטיפול השוטף באוכלוסיית בעורף. 

על מנת לתת מענה לאתגרים הייחודיים העולים בעת הזו, שירותי בריאות כללית מזמינה כל חברה המעוניינת לבחון שיתוף פעולה במסגרת מענה לאתגרי המלחמה. 
 

יתרון יינתן לחברות המציעות פתרונות בתחומים הבאים:

שיקום
 

מיון
(טריאז')

רפואה
מרחוק

הפחתת בירוקרטיה
ועומס על צוותים רפואיים

פתרונות נוספים הייעודיים למענה להשלכות הלחימה על האוכלוסייה והצוותים המטפלים

לחברות מתאימות יוצע הליך התקשרות מהיר לפיילוט בתקופת המלחמה שבסופו תבחן המשך התקשרות בכפוף לנהלי ההתקשרות של כללית. זוהי הזדמנות לחברות לעבוד עם כללית ולתרום לחוסנה ובריאותה של מעל חצי מאוכלוסיית ישראל.

תנאי סף

חברה ממומנת עם מוצר בשל ונכונות לחלוק בעלויות הפרויקט (עם תמיכה ממשלתית ואחרת)

 

קריטריונים להערכה

  • בשלות המוצר

  • ניסיון בעבודה עם ארגוני בריאות ( use caseרלוונטי מוכח ) 

  • אישורים רגולטוריים נדרשים ופשטות התממשקות עם מערכות כללית 

  • איתנות החברה
     

תהליך ולוחות זמנים 

החברות מוזמנות להעביר את הצעותיהן עד לתאריך ה- 10.11.2023אין בהגשת הצעה משום התחייבות להתקשרות מול החברה.
תשובות תינתנה עד ה-20.11

 

לשאלות ולפרטים נוספים: clalit-innovation@clalit.org.il
 

bottom of page